Договір

Про надання послуг навчання «Базовий»

 

м. Київ «__» квітня 2020 р.

 

Фізична особа–підприємець, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію

фізичної особи-підприємця від, дата  №, (далі – «Виконавець») з однієї сторони, та фізична особа:_____________________________________________________________________________________, що проживає:______________________________________________________________________________________,

паспорт серії _____ № ________________ виданий______________________________________________________

(далі – «Замовник (Слухач)») з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

Преамбула

Даний Договір є офіційною публічною пропозицією, відповідно до ст. 633, 641, 642  Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників (Слухачів), беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником (Слухачем)  для чого Виконавець публікує цей Договір про таке:

 

1. Предмет договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику (Слухачу) послуги, визначені цим Договором, а Замовник (Слухач) зобов’язується оплатити надані Виконавцем послуги в обсязі та на умовах передбачених даним Договором та дотримуватись умов та порядку, передбачених даним Договором.

1.2. За цим Договором Виконавець надає Замовнику (Слухачу) послуги, які включають в себе:

- 1 (один) день курсу лекцій та майстер-класів у Національній Політичній Академії (далі НПА) (04.04.2020 р. з 9:00 по 18:00.);

 

2. Обов’язки та права Виконавця

2.1.Виконавець зобов’язаний:

2.1.1. Надати Замовнику (Слухачу):

2.1.1.1. можливість прослухати лекції НПА в залі/очна участь (04.04.2020 р. з 9:00 по 18:00);

2.1.1.2. можливість поспілкуватися з лекторами ( в загальному порядку);

2.1.1.3. роздаткові матеріали ( ручка, олівець, блокнот);

2.1.2. Інформувати Замовника (Слухача) про правила та вимоги щодо організації навчального процесу, про права та обов’язки Сторін під час надання та отримання послуг, визначених п. 1.2. Договору.

2.1.3. З метою забезпечення безперервності процесу проведення майстер-класів та поліпшення засвоюваності матеріалу, що надається Замовнику (Слухачу), Виконавець має право протягом часу проведення майстер-класів на свій розсуд корегувати (змінювати, доповнювати) викладацький склад та теми певних майстер-класів. У разі необхідності, Виконавець залишає за собою право перенести проведення лекцій на інші дати.

 

3. Обов’язки та права Замовника (Слухача)

3.1. Замовник (Слухач) зобов’язаний:

3.1.1. Виконувати в повному обсязі вимоги Виконавця стосовно проведення лекцій та майстер-класів.

3.1.2. Своєчасно оплатити Виконавцю надані ним послуги у розмірі та порядку, визначеному цим Договором.

3.1.3. Відвідувати лекції та майстер-класи згідно графіку, зазначеному в програмі, для того, щоб успішно засвоїти програму.

3.1.4. Утриматись від поведінки, яка принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, запрошених осіб та лекторів, в тому числі шляхом розміщення такої інформації в мережі інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, що має публічний характер.

3.1.5. Замовнику (Слухачу) забороняється здійснювати відео-зйомки, звукозаписи під час проведення майстер-класів та лекцій.

3.1.6. Замовнику (Слухачу) забороняється порушувати дисципліну під час лекцій, майстер-класів, ігнорувати зауваження викладачів та кураторів, заважати  іншим слухачам отримувати інформацію на лекції та майстер-класі.

3.1.7. Замовник (Слухач) протягом строку дії Договору, а також впродовж 3 (трьох) років після дати його припинення (розірвання) не має права надавати третім особам подібні до передбачених цим Договором послуги.

 

4. Розмір оплати та порядок розрахунків

4.1. Вартість послуг, визначених цим Договором, становить:

4.1.1. Загальна вартість – 449 (чотириста сорок дев’ять) гривень.

4.2. З моменту реєстрації Замовник (Слухач) протягом  3 ( трьох) днів має сплатити повну оплату у розмірі – 449 (чотириста сорок дев’ять)  гривень. Сплата Замовником (Слухачем) повної вартості означає, що він погоджується

з усіма умовами даного Договору.

4.3. Замовник (Слухач), здійснюючи реєстрацію, надає згоду на укладання цього Договору чим  розуміє та приймає умови цього Договору. Таким чином Замовник (Слухач) погоджується, що у разі його відмови від виконання Договору, або неможливості виконання Договору з його вини (незалежно від підстав), кошти, що були внесені Замовником (Слухачем), як повна оплата за послуги:

- повертаються в повному обсязі за 30 (тридцять) календарних днів до дня проведення заходу;

- повертаються частково ( 50% від повної сплаченої суми)  за 15 (п'ятнадцять)  календарних днів до дня проведення заходу;

- не повертаються за 7 (сім) календарних днів до дня проведення заходу.

4.4. Замовник (Слухач) має право перенести своє навчання, попередньо попередивши Виконавця, один раз (на наступну НПА).

 

5. Відповідальність сторін

5.1.За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, зазначених у Договорі, сторони несуть відповідальність відповідно чинного законодавства України та умов Договору.

5.2. У випадку несплати Замовником (Слухачем) вартості послуг в строки, визначені п.4.2. Договору, Виконавець має право  розірвати Договір та не допустити Замовника (Слухача) до відвідання майстер-класів.

 

6. Вирішення спорів

6.1. Будь-який спір щодо умов цього Договору або у зв’язку з ним, в разі неможливості вирішення його шляхом переговорів, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до постійно діючого чинного суду України.

 

7. Форс-мажорні обставини

7.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (війна, революції, терористичні акти, пожежі, природні катаклізми, бойкоти, страйки, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності та ін.), безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань по цьому Договору, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

7.2. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих днів із дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вище вказану обставину, як підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань. Підтвердженням дії форс- мажорних обставин має бути довідка відповідного державного органу.

7.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш одного місяця, і Сторони не приймуть рішення щодо подальшої можливості виконання Договору, даний Договір вважається таким, що припинив свою дію.

 

8. Строк дії Договору та умови його припинення

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту внесення слухачем повної вартості і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

8.2. Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку:

8.2.1. у випадках, визначених п. 5.2. Договору;

8.2.2. у випадках порушення Замовником вимог п.3.1.4., п. 3.1.5, п. 3.1.6, даного Договору.

 

9. Прикінцеві положення

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

9.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені у тій самій формі, що й цей Договір.

9.4. Виконавець не гарантує працевлаштування Замовнику (Слухачу).

9.5. Замовник (Слухач) дає згоду на обробку персональних даних (текст згоди в Додатку 1 додається).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договір

Про надання послуг навчання «Стандарт»

 

м. Київ «__» квітня 2020 р.

 

Фізична особа–підприємець, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію

фізичної особи-підприємця від дата, №, (далі – «Виконавець») з однієї сторони, та фізична особа:_____________________________________________________________________________________, що проживає:______________________________________________________________________________________,

паспорт серії _____ № ________________ виданий______________________________________________________

(далі – «Замовник (Слухач)») з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

Преамбула

Даний Договір є офіційною публічною пропозицією, відповідно до ст. 633, 641, 642  Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників (Слухачів), беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником (Слухачем)  для чого Виконавець публікує цей Договір про таке:

 

1. Предмет договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику (Слухачу) послуги, визначені цим Договором, а Замовник (Слухач) зобов’язується оплатити надані Виконавцем послуги в обсязі та на умовах передбачених даним Договором та дотримуватись умов та порядку, передбачених даним Договором.

1.2. За цим Договором Виконавець надає Замовнику (Слухачу) послуги, які включають в себе:

- 1 (один) день курсу лекцій та майстер-класів у Національній Політичній Академії (далі НПА) (04.04.2020 р. з 9:00 по 18:00.);

 

2. Обов’язки та права Виконавця

2.1.Виконавець зобов’язаний:

2.1.1. Надати Замовнику (Слухачу):

2.1.1.1. можливість прослухати лекції НПА в залі/очна участь (04.04.2020 р. з 9:00 по 18:00);

2.1.1.2. можливість поспілкуватися з лекторами ( в загальному порядку);

2.1.1.3. роздаткові матеріали ( ручка, олівець, блокнот);

2.1.1.4. сертифікат про проходження курсу лекцій Національної політичної Академії;

2.1.1.5. місця в 2-3 (другому та третьому) рядах в момент проведення лекцій, майстер-класів.

2.1.2. Інформувати Замовника (Слухача) про правила та вимоги щодо організації навчального процесу, про права та обов’язки Сторін під час надання та отримання послуг, визначених п. 1.2. Договору.

2.1.3. З метою забезпечення безперервності процесу проведення майстер-класів та поліпшення засвоюваності матеріалу, що надається Замовнику (Слухачу), Виконавець має право протягом часу проведення майстер-класів на свій розсуд корегувати (змінювати, доповнювати) викладацький склад та теми певних майстер-класів. У разі необхідності, Виконавець залишає за собою право перенести проведення лекцій на інші дати.

 

3. Обов’язки та права Замовника (Слухача)

3.1. Замовник (Слухач) зобов’язаний:

3.1.1. Виконувати в повному обсязі вимоги Виконавця стосовно проведення лекцій та майстер-класів.

3.1.2. Своєчасно оплатити Виконавцю надані ним послуги у розмірі та порядку, визначеному цим Договором.

3.1.3. Відвідувати лекції та майстер-класи згідно графіку, зазначеному в програмі, для того, щоб успішно засвоїти програму.

3.1.4. Утриматись від поведінки, яка принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, запрошених осіб та лекторів, в тому числі шляхом розміщення такої інформації в мережі інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, що має публічний характер.

3.1.5. Замовнику (Слухачу) забороняється здійснювати відео-зйомки, звукозаписи під час проведення майстер-класів та лекцій.

3.1.6. Замовнику (Слухачу) забороняється порушувати дисципліну під час лекцій, майстер-класів, ігнорувати зауваження викладачів та кураторів, заважати  іншим слухачам отримувати інформацію на лекції та майстер-класі.

3.1.7. Замовник (Слухач) протягом строку дії Договору, а також впродовж 3 (трьох) років після дати його припинення (розірвання) не має права надавати третім особам подібні до передбачених цим Договором послуги.

 

4. Розмір оплати та порядок розрахунків

4.1. Вартість послуг, визначених цим Договором, становить:

4.1.1. Загальна вартість – 599 (п'ятсот дев'яносто дев’ять) гривень.

4.2. З моменту реєстрації Замовник (Слухач) протягом 3 ( трьох) днів має сплатити повну оплату у розмірі – 599 (п'ятсот дев'яносто дев’ять)  гривень. Сплата Замовником (Слухачем) повної вартості означає, що він погоджується  з усіма умовами даного Договору.

4.3. Замовник (Слухач), здійснюючи реєстрацію, надає згоду на укладання цього Договору чим  розуміє та приймає умови цього Договору. Таким чином Замовник (Слухач) погоджується, що у разі його відмови від виконання Договору, або неможливості виконання Договору з його вини (незалежно від підстав), кошти, що були внесені Замовником (Слухачем), як повна оплата за послуги:

- повертаються в повному обсязі за 30 (тридцять) календарних днів до дня проведення заходу;

- повертаються частково ( 50% від повної сплаченої суми) за 15(п'ятнадцять)  календарних днів до дня проведення заходу;

- не повертаються за 7 (сім)календарних днів до дня проведення заходу.

4.4. Замовник (Слухач) має право перенести своє навчання, попередньо попередивши Виконавця, один раз (на наступну НПА).

 

5. Відповідальність сторін

5.1.За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, зазначених у Договорі, сторони несуть відповідальність відповідно чинного законодавства України та умов Договору.

5.2. У випадку несплати Замовником (Слухачем) вартості послуг в строки, визначені п.4.2. Договору, Виконавець має право  розірвати Договір та не допустити Замовника (Слухача) до відвідання майстер-класів.

 

6. Вирішення спорів

6.1. Будь-який спір щодо умов цього Договору або у зв’язку з ним, в разі неможливості вирішення його шляхом переговорів, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до постійно діючого чинного суду України.

 

7. Форс-мажорні обставини

7.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (війна, революції, терористичні акти, пожежі, природні катаклізми, бойкоти, страйки, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності та ін.), безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань по цьому Договору, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

7.2. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих днів із дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вище вказану обставину, як підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань. Підтвердженням дії форс- мажорних обставин має бути довідка відповідного державного органу.

7.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш одного місяця, і Сторони не приймуть рішення щодо подальшої можливості виконання Договору, даний Договір вважається таким, що припинив свою дію.

 

8. Строк дії Договору та умови його припинення

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту внесення слухачем повної вартості і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

8.2. Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку:

8.2.1. у випадках, визначених п.п. 5.2. Договору;

8.2.2. у випадках порушення Замовником вимог п.3.1.4., п. 3.1.5, п. 3.1.6, даного Договору.

 

9. Прикінцеві положення

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

9.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені у тій самій формі, що й цей Договір.

9.4. Виконавець не гарантує працевлаштування Замовнику (Слухачу).

9.5. Замовник (Слухач) дає згоду на обробку персональних даних (текст згоди в Додатку 1 додається).

 

 

 

 

 

 

 

 

Договір

Про надання послуг навчання «Віп»

 

м. Київ «__» квітня 2020 р.

 

Фізична особа–підприємець, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію

фізичної особи-підприємця від дата, №, (далі – «Виконавець») з однієї сторони, та фізична особа:_____________________________________________________________________________________, що проживає:______________________________________________________________________________________,

паспорт серії _____ № ________________ виданий______________________________________________________

(далі – «Замовник (Слухач)») з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

Преамбула

Даний Договір є офіційною публічною пропозицією, відповідно до ст. 633, 641, 642  Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників (Слухачів), беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником (Слухачем)  для чого Виконавець публікує цей Договір про таке:

 

1. Предмет договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику (Слухачу) послуги, визначені цим Договором, а Замовник (Слухач) зобов’язується оплатити надані Виконавцем послуги в обсязі та на умовах передбачених даним Договором та дотримуватись умов та порядку, передбачених даним Договором.

1.2. За цим Договором Виконавець надає Замовнику (Слухачу) послуги, які включають в себе:

- 1 (один) день курсу лекцій та майстер-класів у Національній Політичній Академії (далі НПА) (04.04.2020 р. з 9:00 по 18:00.);

2. Обов’язки та права Виконавця

2.1.Виконавець зобов’язаний:

2.1.1. Надати Замовнику (Слухачу):

2.1.1.1. можливість прослухати лекції НПА в залі/очна участь (04.04.2020 р. з 9:00 по 18:00);

2.1.1.2. можливість поспілкуватися з лекторами ( в індивідуальному порядку);

2.1.1.3. роздаткові матеріали ( ручка, олівець, блокнот);

2.1.1.4. сертифікат про проходження курсу лекцій Національної політичної Академії;

2.1.1.5. місця в 1 (першому) ряді на момент проведення лекцій, майстер-класів;

2.1.1.6. матеріали лекцій, які використовуються лекторами ( за наявності);

2.1.1.7. місце в кадровому резерві НПА;

2.1.1.8. можливість отримати 20% знижки на наступний захід НПА;

2.1.1.9. доступ на закриту сесію.

2.1.2. Інформувати Замовника (Слухача) про правила та вимоги щодо організації навчального процесу, про права та обов’язки Сторін під час надання та отримання послуг, визначених п. 1.2. Договору.

2.1.3. З метою забезпечення безперервності процесу проведення майстер-класів та поліпшення засвоюваності матеріалу, що надається Замовнику (Слухачу), Виконавець має право протягом часу проведення майстер-класів на свій розсуд корегувати (змінювати, доповнювати) викладацький склад та теми певних майстер-класів. У разі необхідності, Виконавець залишає за собою право перенести проведення лекцій на інші дати.

3. Обов’язки та права Замовника (Слухача)

3.1. Замовник (Слухач) зобов’язаний:

3.1.1. Виконувати в повному обсязі вимоги Виконавця стосовно проведення лекцій та майстер-класів.

3.1.2. Своєчасно оплатити Виконавцю надані ним послуги у розмірі та порядку, визначеному цим Договором.

3.1.3. Відвідувати лекції та майстер-класи згідно графіку, зазначеному в програмі, для того, щоб успішно засвоїти програму.

3.1.4. Утриматись від поведінки, яка принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, запрошених осіб та лекторів, в тому числі шляхом розміщення такої інформації в мережі інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, що має публічний характер.

3.1.5. Замовнику (Слухачу) забороняється здійснювати відео-зйомки, звукозаписи під час проведення майстер-класів та лекцій.

3.1.6. Замовнику (Слухачу) забороняється порушувати дисципліну під час лекцій, майстер-класів, ігнорувати зауваження викладачів та кураторів, заважати  іншим слухачам отримувати інформацію на лекції та майстер-класі.

3.1.7. Замовник (Слухач) протягом строку дії Договору, а також впродовж 3 (трьох) років після дати його припинення (розірвання) не має права надавати третім особам подібні до передбачених цим Договором послуги.

4. Розмір оплати та порядок розрахунків

4.1. Вартість послуг, визначених цим Договором, становить:

4.1.1. Загальна вартість – 999 (дев'ятсот дев'яносто дев’ять) гривень.

4.2. З моменту реєстрації Замовник (Слухач) протягом 3 ( трьох) днів має сплатити повну оплату у розмірі – 999 (дев'ятсот дев'яносто дев’ять)  гривень. Сплата Замовником (Слухачем) повної вартості означає, що він погоджується з усіма умовами даного Договору.

4.3. Замовник (Слухач), здійснюючи реєстрацію, надає згоду на укладання цього Договору чим  розуміє та приймає умови цього Договору.. Таким чином Замовник (Слухач) погоджується, що у разі його відмови від виконання Договору, або неможливості виконання Договору з його вини (незалежно від підстав), кошти, що були внесені Замовником (Слухачем), як повна оплата за послуги:

- повертаються в повному обсязі за 30 (тридцять) календарних днів до дня проведення заходу;

- повертаються частково ( 50% від повної сплаченої суми) за 15(п'ятнадцять)  календарних днів до дня проведення заходу;

- не повертаються за 7 (сім)календарних днів до дня проведення заходу.

4.4. Замовник (Слухач) має право перенести своє навчання, попередньо попередивши Виконавця, один раз (на наступну НПА).

5. Відповідальність сторін

5.1.За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, зазначених у Договорі, сторони несуть відповідальність відповідно чинного законодавства України та умов Договору.

5.2. У випадку несплати Замовником (Слухачем) вартості послуг в строки, визначені п.4.2. Договору, Виконавець має право  розірвати Договір та не допустити Замовника (Слухача) до відвідання майстер-класів.

6. Вирішення спорів

6.1. Будь-який спір щодо умов цього Договору або у зв’язку з ним, в разі неможливості вирішення його шляхом переговорів, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до постійно діючого чинного суду України.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (війна, революції, терористичні акти, пожежі, природні катаклізми, бойкоти, страйки, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності та ін.), безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань по цьому Договору, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

7.2. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих днів із дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вище вказану обставину, як підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань. Підтвердженням дії форс- мажорних обставин має бути довідка відповідного державного органу.

7.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш одного місяця, і Сторони не приймуть рішення щодо подальшої можливості виконання Договору, даний Договір вважається таким, що припинив свою дію.

8. Строк дії Договору та умови його припинення

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту внесення слухачем повної вартості і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

8.2. Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку:

8.2.1. у випадках, визначених п.п. 5.2. Договору;

8.2.2. у випадках порушення Замовником вимог п.3.1.4., п. 3.1.5, п. 3.1.6, даного Договору.

9. Прикінцеві положення

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

9.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені у тій самій формі, що й цей Договір.

9.4. Виконавець не гарантує працевлаштування Замовнику (Слухачу).

9.5. Замовник (Слухач) дає згоду на обробку персональних даних (текст згоди в Додатку 1 додається).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

 

     Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, відгуки у інтернеті, та соціальних мережах, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов'язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб'єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов'язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

 


 

Контакти

Наші соцмережі